KO SDA daje punu podršku Vladi Kantona Sarajevo

Kantonalni odbor SDA Sarajevo daje punu podršku Vladi Kantona Sarajevo i njenim nastojanjima da sve odluke, akte i procedure koje je donijela prethodna Vlada od momenta izglasavanja nepovjerenja, a koje su izlazile van okvira njene nadleţnosti, vrati u zakonske okvire te da započne sa sanacijom višemilionskog deficita koji je prethodna Vlada KS ostavila u naslijeđe.

Prvi potezi novoimenovane Vlade KS upravo su zato suprotni očekivanjima SDP-a, jer ova Vlada, za razliku od prethodne, svoj puni kapacitet i stručni potencijal ulaţe u stvaranje ambijenta pravne i ekonomske sigurnosti, poštivanja procedura i vladavine prava te potpuno depolitiziranje onih sektora koje je upravo SDP-ova vlada htjela da stavi pod političku kontrolu, posebno u oblasti unutrašnjih poslova, obrazovanja i zdravstva.

Ogroman broj poziva i pisama podrške građana i uposlenika upućenih prema javnim preduzećima i ustanovama Kantona Sarajevo govore da potezi ekspertne Vlade Kantona Sarajevo nailaze na podršku građana koji više nego zadovoljni pozdravljaju ispravljanje nanesenog pravnog nasilja i nezakonitosti i koji sa tako vraćenim povjerenjem u institucije očekuju i vraćanje dostojanstva i ugleda koji pripada Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da je upravo bivša vlada na čelu sa SDP-om, koji sada putem pamfleta i toboţnje brige za građane ponovo ţeli obmanjivati javnost, na vlast došla nezakonitim putem kršeći sve procedure predviđene Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo te je, u tom tonu, nastavila svoj dvomjesečni mandat i bavila se primarno nezakonitim imenovanjima i zapošljavanjem podobnih stranačkih kadrova, donosila štetne zakone i propise, rasipnički trošila novac i za tako kratko vrijeme građanima Kantona Sarajevo nanijela štetu za čije saniranje će biti potrebni ogromni napori i angaţman svih dobronamjernih aktera društveno-političkog ţivota u Kantonu Sarajevo. Potpuno je jasno da svi oni koji rade suprotno očekivanjima SDP-a zapravo rade za dobrobit svih građana i jasno je da se tako nalaze na putu uspjeha.